ساز۲۴ بنا بر رسالت و اهداف تعیین شده گام برمی دارد و در این راستا شروط ذیل ضمانت می کند که سازهای موجود در این سایت اصیل می باشند:

  • ساز۲۴ هرگز مشغول به تولید ساز نبوده و نخواهد بود.
  • ساز۲۴ هرگز مشغول به انبار کردن ساز نبوده و نخواهد بود.
  • ساز۲۴ تابع و ذی نفوذ هیچ ارگان یا نهاد و یا بنگاه اقتصادی فعال در بازار موسیقی نبوده و نخواهد بود.
  • ساز۲۴ فقط و فقط باید محصولات و بازیگران بازار موسیقی را معرفی کند و به تمام این بازیگران کمک کند تا خود را به بهترین شکل معرفی کنند.
  • ساز۲۴ موظف است ساز را کارشناسی کند و با تایید کارشناس آن را به هنرجویان تحویل دهد تا عدم آگاهی هنرجویان موجب زیان و سرخوردگی آن ها نشود.