شما با ثبت ساز کارکرده خود در ساز۲۴ از مزایای زیر بهره مند خواهید شد:

  • نمایش ساز کارکرده شما در ساز ۲۴ و امکان مشاهده توسط بازدیدکنندگان ساز ۲۴
  • امکان درج محتویات با کیفیت برای ساز شما توسط ساز۲۴
  • فروش آسان ساز خود از طریق فرایند فروش آنلاین ساز۲۴